Багшлах дадлага хичээлийн удирдамж - M.TCMT413

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Багшлах дадлага /M.TCMT413/ хичээл нь төгсөх ангийн оюутнуудад багшлах дадлагын удирдамжийг хүргэх, дадлагын мэдээлэл өгөх зорилготой. Энэхүү хичээлийг судалснаар суралцагч дадлагын талаар дэлгэрэнгүй ойлголттой болох, дадлагад хэрхэн бэлтгэх, дадлагын төлөвлөгөө, тайланг боловсруулах аргад суралцах болно.

Оюутан хичээлийн явцад дадлага хийх байгууллагаа олж, хүсэлт илгээх бөгөөд багшлах дадлагыг амжилттай дуусгаж хичээлийн төгсгөлд тайланг хавсаргаснаар хичээл дуусах болно.

Хичээлийн агуулга

1. Багшлах дадлагын удирдамж оршил

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Багшлах дадлага гэж юу вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Оюутны бэлтгэл ажил

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

4. Тандалтын судалгаа

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Багшлах дадлагыг хугацаа ба нарийвчилсан төлөвлөгөө

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Тайлан бэлтгэх хамгаалах тухай

3 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

7. Солонгос хэл, анхан шат, 1-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

8. Солонгос хэл, анхан шат, 2-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

9. Солонгос хэл, анхан шат, 3-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

10. Солонгос хэл, анхан шат, 4-р бүлэг, 1-р хэсэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

11. Солонгос хэл, анхан шат, 4-р бүлэг, 2-р хэсэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

12. Солонгос хэл, анхан шат, 5-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

13. Солонгос хэл, анхан шат, 6-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

14. Солонгос хэл, анхан шат, 7-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

15. Солонгос хэл, анхан шат, 8-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

16. Солонгос хэл, анхан шат, 11-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

17. Солонгос хэл, анхан шат, 12-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

18. Солонгос хэл, анхан шат, 13-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

19. Солонгос хэл, анхан шат, 15-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

20. Солонгос хэл, дунд шат, 1-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

21. Солонгос хэл, дунд шат, 2-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

22. Солонгос хэл, дунд шат, 3-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

23. Солонгос хэл, дунд шат, 4-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

24. Солонгос хэл, дунд шат, 5-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

25. Солонгос хэл, дунд шат, 6-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

26. Солонгос хэл, дунд шат, 7-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

27. Солонгос хэл, дунд шат, 8-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

28. Солонгос хэл, дунд шат, 10-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D) -бичлэг дутуу

видео хичээл

29. Солонгос хэл, дунд шат, 11-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

30. Солонгос хэл, дунд шат, 12-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

31. Солонгос хэл, дунд шат, 13-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр) -эхний 13минут бичлэг хар, дуу асуудалгүй

видео хичээл

32. Солонгос хэл, дунд шат, 14-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

33. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 1-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

34. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 2-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

35. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 4-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

36. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 5-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

37. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 6-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

38. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 7-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

39. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 8-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

40. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 9-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

41. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 10-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

42. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 11-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

43. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 12-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

44. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 13-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

45. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 14-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY