Мэдээлэл харилцааны технологи - 2, Microsoft Word - S.ICT108

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Мэдээлэл харилцааны технологи - 2, Microsoft Word /S.ICT108/ Монгол хийгээд гадаадын их сургуулиудын хөтөлбөр, тэр дундаа ерөнхий эрдэм хичээлийн дунд компьютерын хэрэглээ хичээл заавал байдаг. Манай тэнхимийн хувьд оюутнуудыг баримт бичгийн боловсруулалт хийх, төсөл, гэрээ хэлэлцээр бэлтгэх гол чадваруудын нэгийг компьютерын ур чадвар гэж үздэг болно. 

Багшийнх нь хувьд өдөр тутамд хэрэглэж байдаг хамгийн гол талбар бол MS word юм. Их сургуулийн хөтөлбөрийн хувьд энэхүү хичээл орох хэрэгцээ байдаг уу? гэж асууж болох ч үнэн хэрэгтээ бол тус программын стандартын дагуу суралцан хэрэглэх нь ажлын талыг нугалдаг давуу чанартай.

Бид өөрийн мэдэх хязгаарлагдмал түвшинд бүх зүйлийг чадна гэж муйхарлах биш, тухайн зүйл маань үнэхээр цаашдаа амьдралд дэм болно, судлаачийн гол шалгуурын нэг гэдэг үзэл баримтлалаар хичээлээ нягтлан даган хийж өөртөө хэвшил болгох нь чухал юм.

Хичээлийн агуулга

1. Ажлын талбар буюу файл шинээр үүсгэх тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

2. Файлын автомат хадгалалтын хугацааг богино болгох нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

3. Ажиллах талбарыг бэлтгэх нь

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Save болон save as, өргөтгөлийн талаарх дэлгэрэнгүй ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

5. Clipboard-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

6. Font-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Paragraph-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

8. Word-ийн Styles-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

9. Cover Page, Blank Page, Page Break талаарх ойлголтууд

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. Word-ийн editing-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

11. Хүснэгтийг хэрхэн зурах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Томьёо хийгээд дүрс, тэмдэгтийг хэрхэн зөв ашиглах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Зураг дуудан үндсэн талбар болон хөл, толгойд хэрхэн байршуулах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

14. Smart art-ийг ашиглах нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

15. Link гэж юу болох, хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ?

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

16. Comment буюу сэтгэгдлийг үр дүнтэй ашиглах нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

17. Header, Footer-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

18. Text box-ийн талаарх ойлголт

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

19. Quick Parts-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

20. Screenshot-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

21. Dropcap-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

22. Bookmark-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

23. Shapes-ийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

24. Cross Reference-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

25. Огноо, цаг хугацааны талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

26. Хуудас дугаарлалтын талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

27. Watermark-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

28. Page Borders буюу хүрээний тухай ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

29. Page Setup-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

30. Footnote буюу зүүлт хэрхэн хийх вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

31. View цэсийн товч танилцуулга

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

32. Олон doc файлыг нэг үйлдлээр нэгтгэх вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

33. Хуудсыг түүвэрлэн PDF болгох тухай

2 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY