Компьютерын хэрэглээ 2, Microsoft Word - CMW113

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Ажлын талбар буюу файл шинээр үүсгэх тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

2. файлын автомат хадгалалтын хугацааг богино болгох нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

3. Ажиллах талбарыг бэлтгэх нь

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Save болон save as, өргөтгөлийн талаарх дэлгэрэнгүй ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

5. Clipboard-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

6. Font-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Paragraph-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

8. Word-ийн Styles-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

9. cover page, blank page, page brake гэж болох талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. Word-ийн editing-ийн талаарх цогц ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

11. Хүснэгтийг хэрхэн зурах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Томьёо хийгээд дүрс, тэмдэгтийг хэрхэн зөв ашиглах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Зураг дуудан үндсэн талбар болон хөл, толгойд хэрхэн байршуулах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

14. Smart art-ийг ашиглах нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

15. link гэж юу болох, хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ?

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

16. comment буюу сэтгэгдлийг үр дүнтэй ашиглах нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

17. header, footer-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

18. Text box-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

19. Quick parts-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

20. Screenshot-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

21. Dropcap-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

22. Book mark-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

23. Shapes-ийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

24. Cross reference-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

25. Огноо, цаг хугацааны талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

26. Хуудас дугаарлалтын талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

27. Watermark-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

28. Page borders буюу хүрээний тухай ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

29. Page setup-ийн талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

30. Footnote буюу зүүлт хэрхэн хийх вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

31. View цэсний товч танилцуулга

2 шалгалт, видео хичээл

32. Олон doc файлыг нэг үйлдлээр нэгтгэх вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

33. Хуудсыг түүвэрлэн PDF болгох тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY