Япон хэлний анхан шат - LAJP143

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY