Солонгос хэл – уншлага 1 - KLRD203

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. 1-р бүлэг, 성공의 열쇠 (1-р хэсэг)

1 шалгалт, видео хичээл

2. 1-р бүлэг, 성공의 열쇠 (2-р хэсэг)

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. 2-р бүлэг, 도끼를 날카롭게 하라

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. 3-р бүлэг, 미소

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. 4-р бүлэг, 대나무

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

6. 5-р бүлэг, 지혜

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. 6-р бүлэг, 능력

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. 7-р бүлэг, 닭이 된 독수리

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. 8-р бүлэг, 어려움

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. 9-р бүлэг, 사랑

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

11. Өгүүлбэрийг аудио болгох зааварчилгаа

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Mp3 болгон хадгалах үед нэр хэрхэн өгөх вэ?

видео хичээл

13. Mp3 файлуудыг нэг хавтас дотор хуулахад юуг анхаарах вэ?

видео хичээл

14. Excel файлын үндсэн формат дээр юуг анхаарах вэ?

видео хичээл

15. Бие даалтыг эцэслэн хэрхэн шалгах вэ?

видео хичээл

16. Алдаа гарсан тохиолдолд хэрхэн хүсэлт тавих вэ?

видео хичээл

17. Аудио бие даалт нэршил зөв өгөх тухай

видео хичээл

18. Бие даалтыг явуулахын өмнө шалгах, стандарт нэр өгөх тухай

видео хичээл

19. Онлайн сайтын хувьд limit үүсээд төлбөр нэхвэл яах вэ?

видео хичээл

20. Бие даалтыг эцэслэн систем рүү хуулагдсаны дараа хэрхэн шалгах вэ?

видео хичээл

21. Аудио болсон өгүүлбэрийг эцсийн байдлаар хэрхэн хянаж үзэх вэ?

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY