Танилцуулга хичээл - STL001

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 1

1 шалгалт, видео хичээл

2. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 2

видео хичээл

3. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 3

видео хичээл

4. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 4

видео хичээл

5. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 5

видео хичээл

6. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 6

видео хичээл

7. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 7

видео хичээл

8. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 8

видео хичээл

9. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 9

видео хичээл

10. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 10

видео хичээл

11. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 12

видео хичээл

12. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 13

видео хичээл

13. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 14

видео хичээл

14. Солонгос хэл анхан шатны хичээл 16

видео хичээл

15. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 1

видео хичээл

16. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 2

видео хичээл

17. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 3

видео хичээл

18. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 4

видео хичээл

19. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 5

видео хичээл

20. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 6

видео хичээл

21. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 7

видео хичээл

22. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 8

видео хичээл

23. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 9

видео хичээл

24. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 10

видео хичээл

25. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 11

видео хичээл

26. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 12

видео хичээл

27. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 13

видео хичээл

28. Солонгос хэл дунд шатны хичээл 14

видео хичээл

29. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 1

видео хичээл

30. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 2

видео хичээл

31. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 3

видео хичээл

32. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 4

видео хичээл

33. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 5

видео хичээл

34. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 6

видео хичээл

35. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 7

видео хичээл

36. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 8

видео хичээл

37. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 10

видео хичээл

38. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 11

видео хичээл

39. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 12

видео хичээл

40. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 13

видео хичээл

41. Солонгос хэл гүнзгий шатны хичээл 14

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY