Танилцуулга хичээл - STL001

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Солонгос хэл, анхан шат, 1-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

1 шалгалт, видео хичээл

2. Солонгос хэл, анхан шат, 2-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

3. Солонгос хэл, анхан шат, 3-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

4. Солонгос хэл, анхан шат, 4-р бүлэг, 1-р хэсэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

5. Солонгос хэл, анхан шат, 4-р бүлэг, 2-р хэсэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

6. Солонгос хэл, анхан шат, 5-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

1 дасгал ажил, видео хичээл

7. Солонгос хэл, анхан шат, 6-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

8. Солонгос хэл, анхан шат, 7-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

9. Солонгос хэл, анхан шат, 8-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

10. Солонгос хэл, анхан шат, 11-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

11. Солонгос хэл, анхан шат, 11-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр) -давхар бичлэг орсон, өмнөх бичлэгтэй адилхан

видео хичээл

12. Солонгос хэл, анхан шат, 12-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

13. Солонгос хэл, анхан шат, 13-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

14. Солонгос хэл, анхан шат, 15-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

15. Солонгос хэл, дунд шат, 1-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

16. Солонгос хэл, дунд шат, 2-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

17. Солонгос хэл, дунд шат, 3-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

18. Солонгос хэл, дунд шат, 4-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

19. Солонгос хэл, дунд шат, 5-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

20. Солонгос хэл, дунд шат, 6-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

21. Солонгос хэл, дунд шат, 7-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

22. Солонгос хэл, дунд шат, 8-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

23. Солонгос хэл, дунд шат, 10-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D) -бичлэг дутуу

видео хичээл

24. Солонгос хэл, дунд шат, 11-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

25. Солонгос хэл, дунд шат, 12-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

26. Солонгос хэл, дунд шат, 13-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр) -эхний 13минут бичлэг хар, дуу асуудалгүй

видео хичээл

27. Солонгос хэл, дунд шат, 14-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

28. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 1-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

29. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 2-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

30. Солонгос хэл, дунд шат, 2-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D) -давхар орсон

видео хичээл

31. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 4-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

32. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 5-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

33. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 6-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

34. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 7-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

35. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 8-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

36. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 9-р бүлэг, Б. Очирбаяр (Ph.D)

видео хичээл

37. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 10-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

38. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 11-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

39. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 12-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

40. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 13-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

41. Солонгос хэл, гүнзгий шат, 14-р бүлэг, Ч. Оюун-Эрдэнэ (Магистр)

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY