Төгсөх ангийн ур чадварын шалгалт - GEX440

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY