Түвшин тогтоох шалгалтын талаарх ойлголт - TOP131

ANSWER DICTIONARY