Монголын түүх, соёл, ёс заншил - S.MHC103

Хичээлийн тухай

Монголын түүх /MGHS264/ хичээлээр дамжуулан оюутан түүхэн эх сурвалжтай ажиллах буюу түүхийн материалд судалгаа хийх ур чадварт суралцана. Улмаар энэхүү мэдлэгээ хэрхэн практикт ашиглах, өөрийн амьдралд тустайгаар хэрэгжүүлэх талаар мэдлэгийг эзэмшинэ.

Нийгэм, эдийн засаг, соёл зэрэг томоохон сэдвүүдийг хичээлтэй уялдуулан судлах бөгөөд түүхийн салшгүй нэгэн хэсэг болох намтар судлалын талаар ойлголтыг өөрийн амьдралд хэрхэн ашиглаж болоход суралцана. Оюутан Монголын түүх хичээлийг дунд сургуулийн түүхийн хичээлийн мэдлэг дээрээ суурилан суралцана. Энэхүү хичээлд түүхийн мэдлэгийг олж аваад зогсохгүй амьдралдаа хэрэглэх, судалгаа шинжилгээндээ хэрхэн ашиглахыг тусгаж өгснөөрөө онцлогтой.

ANSWER DICTIONARY