Судалгааны арга зүй - RESE404

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Эрдмийн зэрэг гэж юу вэ?

1 шалгалт, видео хичээл

2. Эрдэм шинжилгээний бүтээл гэж юу вэ?

1 шалгалт, видео хичээл

3. Судалгааны ажлын төлөвлөлт

1 шалгалт, видео хичээл

4. Дипломын сэдэв хэрхэн сонгох вэ?

1 шалгалт, видео хичээл

5. Төгсөлтийн ажлын стандарт нүүр ба хэвлэлт

1 шалгалт, видео хичээл

6. Төгсөлтийн ажлын ерөнхий бүтэц, удиртгал

2 шалгалт, видео хичээл

7. Төгсөлтийн ажлын ерөнхий бүтэц, 1 болон 2-р бүлэг

1 шалгалт, видео хичээл

8. Төгсөлтийн ажлын ерөнхий бүтэц, дүгнэлт, санал зөвлөмж

1 шалгалт, видео хичээл

9. Төгсөлтийн ажлын ерөнхий бүтэц, ном зүй, хавсралт, abstract

1 шалгалт, видео хичээл

10. Эх сурвалж, ном зүй гэж юу вэ?

1 шалгалт, видео хичээл

11. Товчилсон үг, жагсаалт, судалгааны материал дотор хүснэгт, зураг, график хэрхэн байршуулах вэ?

видео хичээл

12. Удирдагч багшийн үүрэг оролцоо

2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY