Солонгос хэл, ТОПИК I - сонсох - KLTP210

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №1

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №2

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №3

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №4

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №5

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №6

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №7

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №8

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

9. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №9

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №10

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №11

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №12

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №13

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №14

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

15. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №15

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

16. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №16

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

17. Солонгос хэл - ТОПИК - 1 (сонсох) хичээл №17

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY