Зохион бичлэг бичих арга зүй - KLWT207

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Зохион бичлэг бичих арга зүй 1-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Зохион бичлэг бичих арга зүй 2-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Зохион бичлэг бичих арга зүй 3-р бүлэг

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

4. Зохион бичлэг бичих арга зүй 4-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Зохион бичлэг бичих арга зүй 5-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Зохион бичлэг бичих арга зүй 6-р бүлэг

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

7. Оршил, өрнөл, дүгнэлт бичих тухай

видео хичээл

8. Нөхцөл байдлыг тайлбарлан бичих арга зүй

видео хичээл

9. Өргөдөл бичих арга зүй

видео хичээл

10. Албан тоот бичих тухай

видео хичээл

11. Тайлан бичих тухай

видео хичээл

12. Цахим сүлжээнд мэдээлэл оруулах тухай

видео хичээл

13. Сэтгэгдэл хэрхэн бичих тухай

видео хичээл

14. График мэдээлэл тайлбарлах бичих тухай

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY