Зохион бичлэг бичих арга зүй - M.KLDL314

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Зохион бичлэг бичих арга зүй /M.KLDL314/ хичээл нь "ТОПИК-ийн дунд шатны 4-2 "쓰기 (Бичих)-д тэнцмээр байна уу?" номыг сурах бичиг болгон ашиглах болно. Энэхүү сурах бичигт ТОПИК-ийн дөрөвдүгээр түвшний 16 зохион бичлэгийн загвар болон орчуулга, 64 зүйр үгийн тайлбар болон дүйцэл, солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтад орохын өмнө заавал мэдэх шаардлагатай цогц ойлголт бүхий анхааруулга, санамж болон зааврууд, ТОПИК-ийн 4-р түвшинд орж ирэх шинэ үгс, дүрэм, тестийн эмхэтгэл зэргийг багтаасан байна.

Энэхүү хичээлээр дамжуулан суралцагчид зохион бичих, түүнийгээ орчуулах арга барилыг олж авах бөгөөд жишиг зохион бичлэгүүдэд анализ хийж, түвшин тогтоох шалгалтын бичих даалгаврыг хийхдээ юунд анхаарах, зүйр үгсийг хэрхэн ашиглах талаар мэдлэгтэй болно.

Хичээлийн агуулга

1. Зохион бичлэг бичих арга зүй 1-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Зохион бичлэг бичих арга зүй 2-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Зохион бичлэг бичих арга зүй 3-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Зохион бичлэг бичих арга зүй 4-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Зохион бичлэг бичих арга зүй 5-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Зохион бичлэг бичих арга зүй 6-р бүлэг

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

7. Оршил, өрнөл, дүгнэлт бичих тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Нөхцөл байдлыг тайлбарлан бичих арга зүй

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. Өргөдөл бичих арга зүй

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. Албан тоот бичих тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. Тайлан бичих тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. Цахим сүлжээнд мэдээлэл оруулах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Сэтгэгдэл хэрхэн бичих тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. График мэдээлэл тайлбарлах бичих тухай

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY