Зохион бичлэг бичих арга зүй - M.KLDL314

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Зохион бичлэг бичих арга зүй 1-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Зохион бичлэг бичих арга зүй 2-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Зохион бичлэг бичих арга зүй 3-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Зохион бичлэг бичих арга зүй 4-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Зохион бичлэг бичих арга зүй 5-р бүлэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Зохион бичлэг бичих арга зүй 6-р бүлэг

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

7. Оршил, өрнөл, дүгнэлт бичих тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Нөхцөл байдлыг тайлбарлан бичих арга зүй

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. Өргөдөл бичих арга зүй

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. Албан тоот бичих тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. Тайлан бичих тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. Цахим сүлжээнд мэдээлэл оруулах тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Сэтгэгдэл хэрхэн бичих тухай

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. График мэдээлэл тайлбарлах бичих тухай

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY