Мэдээллийн алба / богино хугацааны сургалт - INFLGC

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Харилцагчийн зорилго, зорилтыг танин мэдэхүй

видео хичээл

2. Оносон мэдээлэл өгөх арга зүй цахим орчин, уулзалт, утсаар ярих

видео хичээл

3. Сургалт мэдээллийн алба

видео хичээл

4. Сургалт санал болгох гадаад хэл, түвшин, төлбөр, сурах бичиг, сургалтын хугацаа

видео хичээл

5. Байгууллагаас өгөгдөж буй нэмэлт боломжуудыг тайлбарлах

видео хичээл

6. ТОПИК оноо авчихвал бид яаж дэмжих үү?

видео хичээл

7. Сургалт зуучлал дангаар хийхгүй байгаа шалтгаан

видео хичээл

8. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийн тайлбар

видео хичээл

9. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 1

видео хичээл

10. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 2

видео хичээл

11. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 3-1

видео хичээл

12. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 3-2

видео хичээл

13. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 4-1

видео хичээл

14. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 4-2

видео хичээл

15. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 5

видео хичээл

16. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 6

видео хичээл

17. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 7

видео хичээл

18. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 8

видео хичээл

19. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 9

видео хичээл

20. Сургалт мэдээллийн алба гэрээний тайлбар 10

видео хичээл

21. Мэдээллйн албаны өрөөний зохион байгуулалт 1

видео хичээл

22. Мэдээллйн албаны өрөөний зохион байгуулалт 2

видео хичээл

23. Суралцагч дэвшүүлэхэд сургалтын албаны үүрэг, оролцоо

видео хичээл

24. Салбар тайлан тавих тухай

видео хичээл

25. Мэдээллийн албанд ирсэн хүнийг хүлээн авах, үдэх тухай

видео хичээл

26. Сургалтын онлайн болон тэнхим хосолсон хөтөлбөр санал болгох

видео хичээл

27. App сайтын цэсний тайлбар 1

видео хичээл

28. App сайтын цэсний тайлбар 2

видео хичээл

29. App сайтын цэсний тайлбар 3

видео хичээл

30. Тэнгис салбарын менежмент / зохион байгуулалт - менежер Б. Намуунцэцэг

видео хичээл

31. Фэйсбүүкийн асуумж хариулт - Facebook manage replies

видео хичээл

32. Салбар төвүүдийн мэдээлэл

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY