Иогийн анхан шатны хичээл - PHYS243

ANSWER DICTIONARY