Орчуулгын онол арга зүй - KLTR342

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Орчуулгын онол арга зүй, танилцуулга хичээл

1 шалгалт, видео хичээл

2. Мэргэн үгийн орчуулга

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Мэдээний орчуулга, 1-р хэсэг

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Шинэ үгийн орчуулга

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Үгийн салаа утгын орчуулга

2 шалгалт, видео хичээл

6. Хошин өгүүллэг

видео хичээл

7. Сэдэвчилсэн эх материалын орчуулга

видео хичээл

8. Сургамжит, хэрэгцээт мэдээллийн орчуулга

видео хичээл

9. Өгүүллэгийн орчуулга

видео хичээл

10. Мэдээний орчуулга, 2-р хэсэг

видео хичээл

11. оюуны өмч

видео хичээл

12. Синхрон орчуулга ба төрөл ангилбар

видео хичээл

13. Орчуулга хийхэд тохиолдох бэрхшээл, даван туулах арга зам

видео хичээл

14. Орчуулгат харь хэлний үг хэрэглэх

видео хичээл

15. Орчуулга хийх явцад тохиолдох хэлний өвөрмөц хийгээд найруулга зүйн онцлогууд

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY