Үгсийн сангийн судалгаа - KLMP303

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Танилцуулга хичээл

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Үгсийн сангийн судалгаа ба үндэслэл

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Үгсийн сан судлалын төрөл ангилбар

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Үгсийн сан бүрдүүлэлт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Шүүмж 1, Нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой нэр томьёоны судалгаа

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Бие даалт хийх аргачлал

3 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Шүүмж 2, Монгол, Солонгос хэлний гишүүн үгийн харьцуулсан судалгаа

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Шашны орчуулга

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

9. Шүүмж 3, Оюутны бие даалт дээр дүгнэн ярилцах нь

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. Кино орчуулгын онцлог, давуу чанар

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. Үгсийн салаа утга ба найруулга зүй

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. Хүний хөгжлийн номын орчуулга

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Шүлэг, уран зохиолын орчуулга

3 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

14. Семестрийн сүүлийн хагаст өгөгдсөн бие даалт

4 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY