Үгсийн сангийн судалгаа - KLMP303

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Танилцуулга хичээл

1 шалгалт, видео хичээл

2. Үгсийн сангийн судалгаа ба үндэслэл

1 шалгалт, видео хичээл

3. Үгсийн сан судлалын төрөл ангилбар

1 шалгалт, видео хичээл

4. Үгсийн сан бүрдүүлэлт

1 шалгалт, видео хичээл

5. шүүмж 1, Нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой нэр томьёоны судалгаа

1 шалгалт, видео хичээл

6. Бие даалт хийх аргачлал

3 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. үгсийн аймгийн судалгаа

1 шалгалт, видео хичээл

8. Шашны орчуулга

2 шалгалт, видео хичээл

9. Оюутны бие даалт дээр дүгнэн ярилцах нь

1 шалгалт, видео хичээл

10. Кино орчуулгын онцлог давуу чанар

1 шалгалт, видео хичээл

11. Үгсийн салаа утга ба найруулга зүй

1 шалгалт, видео хичээл

12. Хүний хөгжлийн номын орчуулгууд

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. Шүлэг, уран зохиолын орчуулга

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

14. Семестрийн сүүлийн хагаст өгөгдсөн бие даалт

3 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY