Суралцахуй ба багшлахуйн үндэс 1 - I.KRDD205

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Сурган хүмүүжүүлэх ухаан 1 /I.KRDD205/ хичээлийг судалснаар оюутан боловсролын салбар түүний бүтэц, зохион байгуулалт, оролцогч талуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хүн ам ба боловсролын уялдаа холбоо, хөдөлмөр эрхлэлт, Монгол хүний өрсөлдөх чадамж, бүтээмжийг олон улстай  харьцуулан ойлгох гэх мэт өргөн хүрээнд ойлголттой болох юм. Мөн сурган хүмүүжүүлэгч хүний хувьд хөтөлбөрийг танин мэдэх, боловсруулах чадамжтай болгохыг энэхүү хичээлээр зорьсон болно.

Хичээлд олон төрлийн судалгаа, харьцуулсан шинжилгээ зэргийг ашиглаж, мөн амжилттай боловсруулж хэрэгжсэн хөтөлбөрийн бодит жишээг гарган үзүүлснээрээ онцлогтой.

Хичээлийн агуулга

1. Сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн үндэслэл 1

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн үндэслэл 2

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Боловсролын салбарын тогтолцооны тухай ойлголт

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

4. Хөдөлмөр эрхлэлт ба боловсрол

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Сурган хүмүүжүүлэгч ба суралцагчийн ойлголцол, бодит үр дүн

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. Хөтөлбөр хэрхэн боловсруулах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Солонгос хэл сургах арга зүйн хөтөлбөрт технологи ашигласан тухай

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

8. Сурган хүмүүжүүлэх арга зүй ба сэтгэл зүйн төлөв байдал

1 дасгал ажил, видео хичээл

9. Сурган хүмүүжүүлэх арга зүй ба ёс зүй

1 дасгал ажил, видео хичээл

10. Сурган хүмүүжүүлэх арга зүй ирээдүйн чиг хандлага

1 дасгал ажил, видео хичээл

11. Сурган хүмүүжүүлэх арга зүй ба мэргэжлийн ёс зүй

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Суралцахуйн хэв маяг

1 дасгал ажил, видео хичээл

13. Сонголт ба түүний хэмжих индикатор

1 дасгал ажил, видео хичээл

14. Боловсролын инноваци

1 дасгал ажил, видео хичээл

15. Хэвийн бус нийгмийн үзэгдэлд хандах арга зүй

1 дасгал ажил, видео хичээл

16. Оюутны бие даалт ба багшийн зөвлөмж

1 дасгал ажил, видео хичээл

17. Сурган хүмүүжүүлэх арга зүй ба хариуцлага

1 дасгал ажил, видео хичээл

18. Сурган хүмүүжүүлэх арга зүй ба зан байдал

видео хичээл

19. Боловсрох шаардлагатай цаг хугацаа

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY