Шинэ үг цээжлэх арга зүй / үг зүй - KLMO205

ANSWER DICTIONARY