Шинэ үг цээжлэх арга зүй / үг зүй - I.KCML221

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Шинэ үг цээжлэх арга зүй / үг зүй /I.KCML221/ хичээл нь Б. Очирбаяр докторын олон жилийн туршлага, судалгаан дээр үндэслэгдсэн бичигдсэн "Шинэ үг цээжлэх арга зүй" номд үндэслэгдэн заагдсан болно. Гадаад хэл сурахын гол үндэс нь шинэ үг цээжлэх байдаг бөгөөд үүний мөн чанарыг ойлгохгүйгээс үүдэн цаг хугацаа, эдийн засгийн хувьд хохирох тохиолдол элбэг билээ.

Шинэ үг цээжлэхийн уг үндсийг судалж, хаанаас хэрхэн эхлэх хийгээд хэр хэмжээнд үр дүн гарч болох үйл явцыг системтэй зөв ойлгох нь хэл сурах үйлийн хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг юм. Энэхүү хичээлээр дамжуулан гадаад хэл сурахад бидэнд тулгарч буй айдсыг танихаас эхлүүлэн үг цээжлэх онол аргачлал, арга зүй, орчин, технологи гэм мэт ойлголтуудыг өргөн хүрээнд системтэйгээр судлах болно.

ANSWER DICTIONARY