Заах арга зүй - KRDD309

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Заах арга зүй гэж юу вэ? үндэслэл, онол арга зүй

1 дасгал ажил, видео хичээл

2. Хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

2 дасгал ажил, видео хичээл

3. Хөтөлбөрийг баяжуулах буюу жишээг хайн олох тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

4. Хичээлийн төрөл ангилбар

видео хичээл

5. Цогц хөтөлбөр, үүрэг, оролцоо

видео хичээл

6. Багшийн бэлтгэл ажил гэж юу вэ? хэрхэн бэлдэх вэ? (техник хангамж, хэрэглэгдэхүүн)

видео хичээл

7. Оюутны бэлтгэл хангуулах тухай

видео хичээл

8. Мэдлэгийг онол ба практикийн түвшинд турших нь

видео хичээл

9. Хичээлийн судалгаа авах арга зүй

видео хичээл

10. Багшийн сэтгэл зүй, харилцаа, оролцогчид

видео хичээл

11. Шалгалт боловсруулах арга зүй

видео хичээл

12. Үнэлгээ өгөх нь

видео хичээл

13. Хичээлийн цагийн зохион байгуулалт

видео хичээл

14. Багш ба оюутны харилцаа, түүний зааг хязгаар

видео хичээл

15. Диплом, ур чадвар, мэргэжил - хөрвөх чадамж

видео хичээл

16. Багшийн ур чадамж ба ажлын байрны судалгаа

видео хичээл

17. Боловсролын байгууллагын бүтэц ангилбар

видео хичээл

18. Багш, судлаачийн ялгаа буюу ажил үүргийн ялгаатай байдал

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY