Заах арга зүй - KRDD309

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Заах арга зүй гэж юу вэ? үндэслэл, онол арга зүй

1 дасгал ажил, видео хичээл

2. Хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

2 дасгал ажил, видео хичээл

3. Хөтөлбөрийг баяжуулах буюу жишээг хайн олох тухай

2 дасгал ажил, видео хичээл

4. Хичээлийн төрөл ангилбар

1 дасгал ажил, видео хичээл

5. Цогц хөтөлбөр, үүрэг, оролцоо

1 дасгал ажил, видео хичээл

6. Багшийн бэлтгэл ажил гэж юу вэ? хэрхэн бэлдэх вэ? (техник хангамж, хэрэглэгдэхүүн)

1 дасгал ажил, видео хичээл

7. Оюутны бэлтгэл хангуулах тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

8. Мэдлэгийг онол ба практикийн түвшинд турших нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

9. Хичээлийн судалгаа авах арга зүй

видео хичээл

10. Багшийн сэтгэл зүй, харилцаа, оролцогчид

видео хичээл

11. Шалгалт боловсруулах арга зүй

видео хичээл

12. Үнэлгээ өгөх нь

видео хичээл

13. Хичээлийн цагийн зохион байгуулалт

видео хичээл

14. Багш ба оюутны харилцаа, түүний зааг хязгаар

видео хичээл

15. Диплом, ур чадвар, мэргэжил - хөрвөх чадамж

видео хичээл

16. Багшийн ур чадамж ба ажлын байрны судалгаа

видео хичээл

17. Боловсролын байгууллагын бүтэц ангилбар

видео хичээл

18. Багш, судлаачийн ялгаа буюу ажил үүргийн ялгаатай байдал

видео хичээл

19. БНСУ-ын их сургуульд суралцах явц буюу шалгалт, дүн, онол ба практик, зочин багш А. Амгаланбаяр /докторант/

видео хичээл

20. Солонгос хэлний олон улсын заах арга зүйн сертификат авахын тулд яах ёстой вэ? Зочин багш Оюунгэрэл

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY