Мэдээллийн алба / бакалавр, "Нарийн гарц" ХХК - INFBCL

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Элсэгчийн мэдээлэл

видео хичээл

2. Гэрээ байгуулах

видео хичээл

3. Оюутны суралцах үйл явц буюу багш, мэдээллийн албаны халамжлах явц

видео хичээл

4. Элсэгч хүлээн авах №2

видео хичээл

5. Элсэгч хүлээн авах №3

видео хичээл

6. Оюутан дэвшин суралцах үйл явц

видео хичээл

7. Оюутны цагийн ажил

видео хичээл

8. Оюутны суралцах мөчлөг

видео хичээл

9. Сураггүй байгаа оюутнуудыг хэрхэх вэ?

видео хичээл

10. Гэрээ цуцлалтын тухай

видео хичээл

11. Ном хүлээлгэн өгөх үйл явц

видео хичээл

12. "Идэр" их сургуулийн сургалтын албад мэдээ дамжуулах

видео хичээл

13. Санал хүсэлт, гомдол, асуудал шийдвэрлэх

видео хичээл

14. Утсаар мэдээлэл өгөх

видео хичээл

15. Сайттай холбоотой мэдээ мэдээлэл

видео хичээл

16. Сайтын бүртгэл ба мэдээллийн албаны үүрэг

видео хичээл

17. Багшийн хичээлийн гомдол

видео хичээл

18. Тодорхойлолт хэрхэн гаргаж өгөх вэ?

видео хичээл

19. Төгсөлт дээр юуг анхаарах вэ?

видео хичээл

20. Төрийн сангийн зээлийн тухай

видео хичээл

21. "Идэр" их сургуулийн бизнесийн магистрын хөтөлбөрийн танилцуулга, Бурмаа багш

видео хичээл

22. Мэдээллийн албанаас заавах хийх ёстой мэдээллийн талбар

видео хичээл

23. Архив материал бүрдүүлэлтийн талаарх ойлголт

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY