Компьютерын хэрэглээ 4, Microsoft Outlook - COMP123

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. MS Outlook-д мэйл бүртгүүлэх тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

2. Contact-ийг үр ашигтай ашиглах нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

3. Мэйл бичих соёл

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Харилцагчаас ирсэн мэйл дээр харьцуулалт хийх нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

5. Signature буюу гарын үсэг

1 дасгал ажил, видео хичээл

6. Attach file буюу хавсралт файлын талаарх ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. Ирсэн мэйлд хариу өгөх болон дамжуулах тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

8. Харилцагч талд мэйл очсон, мөн уншсан эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

9. Folder хэрхэн үүсгэх хийгээд устгах шинэчлэх вэ?

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

10. Mail дотроос түлхүүр үг ашиглан хайлт хийх тухай

видео хичээл

11. Mail-ийг илүү үр дүнтэй шүүн харах тухай

видео хичээл

12. Mail-ийг бөөнөөр нь устгах тухай

1 шалгалт, видео хичээл

13. Уншаагүй цахим шууданг түүвэрлэн уншсан төлөвт шилжүүлэх

видео хичээл

14. Junk буюу block хэрхэн хийх вэ

видео хичээл

15. Outlook дээр мэйл асуудалгүй ирж явж байгаа эсэхийг хэрхэн шалгах вэ?

1 шалгалт, видео хичээл

16. MS, Outlook дээрх мэйлийн нууц код өөрлөгдвөл бид яах вэ?

1 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY