Сурах арга барил - Удахгүй нэмэгдэнэ

ANSWER DICTIONARY