Мэргэжлийн клуб - PRCL403

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Мэргэжлийн клуб гэж юу вэ?, хууль эрх зүйн үндэслэл

2 дасгал ажил, видео хичээл

2. Зорилтот бүлгийг тодорхойлох, бэлтгэх, сэдэв тогтох

2 дасгал ажил, видео хичээл

3. Төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал

1 дасгал ажил, видео хичээл

4. Гишүүн гэж хэн бэ? Оролцоог хэрхэн хангах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

5. Удирдах, манлайлах, харилцах мэдлэг чадвар

1 дасгал ажил, видео хичээл

6. Мэргэжлийн клубийн төрөл ангилбар /онлайн - тэнхим/

1 дасгал ажил, видео хичээл

7. Мэргэжлийн клубийн үнэлэлт дүгнэлт, алсын хараа

1 дасгал ажил, видео хичээл

8. Хөрөнгө, санхүүгийн зохион байгуулалт

1 дасгал ажил, видео хичээл

9. Багийн зохион байгуулалт

1 дасгал ажил, видео хичээл

10. ТББ байгуулах аргачлал, туршлага, анхаарах зүйлс

2 дасгал ажил, видео хичээл

11. Мэргэжлийн клубийн зорилго ба харьцуулалт

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Мэргэжлийн клубийн залгамж халаа, хөгжил, саад бэрхшээл

2 дасгал ажил, видео хичээл

13. Үндэстний сэтгэлгээ

1 дасгал ажил, видео хичээл

14. Сэдэлжүүлэг

1 дасгал ажил, видео хичээл

15. Зочин урих, зохион байгуулах

1 дасгал ажил, видео хичээл

16. Гадаад харилцааг хөгжүүлэх нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

17. Мультимедиа буюу мэдээлэл нээлттэй байх нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

18. Хууль эрх зүй

1 дасгал ажил, видео хичээл

19. Удирдах зөвлөл

2 дасгал ажил, видео хичээл

20. Нийгмийн сэтгэл зүй

2 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY