мэргэжлийн клуб - PRCL403

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Мэргэжлийн клуб гэж юу вэ?, хууль эрх зүйн үндэслэл

1 дасгал ажил, видео хичээл

2. Зорилтот бүлгийг тодорхойлох, бэлтгэх, сэдэв тогтох

1 дасгал ажил, видео хичээл

3. Төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал

1 дасгал ажил, видео хичээл

4. Гишүүн гэж хэн бэ? Оролцоог хэрхэн хангах вэ?

видео хичээл

5. Удирдах, манлайлах, харилцах мэдлэг чадвар

видео хичээл

6. Мэргэжлийн клубийн төрөл ангилбар /онлайн - тэнхим/

видео хичээл

7. Мэргэжлийн клубын үнэлэлт дүгнэлт, алсын хараа

видео хичээл

8. Хөрөнгө, санхүүгийн зохион байгуулалт

видео хичээл

9. Багийн зохион байгуулалт

видео хичээл

10. ТББ байгуулах аргачлал, туршлага, анхаарах зүйлс

видео хичээл

11. Мэргэжлийн клубийн зорилго ба харьцуулалт

видео хичээл

12. Мэргэжлийн клубийн залгамж халаа, хөгжил, саад бэрхшээл

видео хичээл

13. Үндэстэний сэтгэлгээ

видео хичээл

14. Сэдэлжүүлэг

видео хичээл

15. Зочин урих, зохион байгуулах

видео хичээл

16. Гадаад харилцааг хөгжүүлэх нь

видео хичээл

17. Multimedia буюу мэдээлэл нээлттэй байх нь

видео хичээл

18. Хууль эрх зүй

видео хичээл

19. Удирдах зөвлөл

видео хичээл

20. Нийгмийн сэтгэл зүй

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY