Солонгос хэл, ТОПИК I - үгсийн сан, дүрэм - I.KLRD322

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Солонгос хэл, ТОПИК I - үгсийн сан, дүрэм /I.KLRD322/ хичээл нь ТОПИК шалгалтын унших болон бичих хэсгийн дасгал ажлуудыг амжилттай гүйцэтгэж сурахад чиглэгдэнэ. Энэхүү хичээл нь ТОПИК-ийн анхан шатны “어휘, 무법 (үгсийн сан, дүрэм), 쓰기 (бичих)”-д тэнцмээр байна уу? буюу 2-1 номыг суурь болгон ашиглана.

Хичээл бүрд хоёр ба түүнээс дээш дүрэм, харилцан яриа, шинэ үгс болон дасгал ажлуудыг үзэх болно. Суралцагч 2-1 номыг ашиглан бүлэг бүрийн дасгал ажлуудыг тухай бүрд хийх нь энэхүү хичээлийг амжилттай суралцах үндсэн нөхцөл болох болно.

Хичээлийн агуулга

1. [ 1 ~ 2 ] 보기 같이 그림을 보고 ( ) 에 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. [ 3 ~ 5 ] 보기와 같이 ( ) 에 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. [ 6 ~ 8 ] 보기와 같이 밑줄 친 것과 의미가 같은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. [ 9 ~ 12 ] 보기와 같이 ( ) 에 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. [ 13 ~ 15 ] 보기와 같이 ( ) 에 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. [ 16 ~ 19 ] 보기와 같이 ( ) 에 가장 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. [ 20 ~ 22 ] 보기와 같이 ( ) 에 가장 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. [ 23 ~ 24 ] 보기와 같이 밑줄 친 부분이 틀린 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

9. [ 25 ~ 26 ] 다음 글을 읽고 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. [ 27 ~ 28 ] 다음 글을 읽고 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. [ 29 ~ 30 ] 다음 글을 읽고 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. [ 31 ~ 35 ] 보기와 같이 밑줄 친 부분에 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. [ 36 ~ 37 ] 보기와 같이 두 문장을 바르게 연결한 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. [ 38 ~ 40 ] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

15. [ 41 ~ 43 ] 보기와 같이 두 문장을 바르게 연결한 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

16. [ 45 ~ 48 ] 보기와 같이 밑줄 친 부분에 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

17. [ 49 ~ 50 ] 보기와 같이 ( ) 에 알맞은 것을 고르십시오.

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

18. [ 51 ~ 54 ] 보기와 같이 밑줄 친부분에 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, видео хичээл

19. [ 55 ~ 56 ] 다음 글을 읽고 ( ) 에 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, видео хичээл

20. [ 57 ~ 58 ] 다음 ( ) 에 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, видео хичээл

21. [ 59 ~ 60 ] 다음 글을 읽고 ( ) 에 알맞은 것을 고르십시오.

2 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY