Солонгос хэл, ТОПИК I - үгсийн сан, дүрэм - KLMG241

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №1

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №2

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №3

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №4

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №5

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №6

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №7

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №8

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

9. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №9

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №10

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №11

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №12

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №13

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №14

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

15. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №15

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

16. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №16

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

17. ТОПИК - 1 - үгсийн сан, дүрэм хичээл №17

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY