Соёл судлал - CULS173

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Соёлын ойлголт, ухагдахуун, мөн чанар, хууль эрх зүй

1 дасгал ажил, видео хичээл

2. Соёлын бүрдэл, үүсэл, ялгаа

1 дасгал ажил, видео хичээл

3. Хувь хүний соёл

1 дасгал ажил, видео хичээл

4. Байгууллагын соёл

1 дасгал ажил, видео хичээл

5. Нийгмийн соёл

1 дасгал ажил, видео хичээл

6. Соёлын түүхэн үйл явц

1 дасгал ажил, видео хичээл

7. Гадаад хэл ба соёл

1 дасгал ажил, видео хичээл

8. Удирдагчийн ёс зүй, соёлын мөн чанар

1 дасгал ажил, видео хичээл

9. Соёлын өв ба түүний нөлөөлөл

1 дасгал ажил, видео хичээл

10. Соёлын яам, харьцуулалт

1 дасгал ажил, видео хичээл

11. Соёлын байгууллага

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Гадаад харилцаа ба соёл

1 дасгал ажил, видео хичээл

13. Соёлын зөрчилдөөн

1 дасгал ажил, видео хичээл

14. Улс төрийн соёл

2 дасгал ажил, видео хичээл

15. Цахим орчны соёл

1 дасгал ажил, видео хичээл

16. Соёл ба эдийн засаг

1 дасгал ажил, видео хичээл

17. Мэргэжлийн соёл

2 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY