Компьютерийн хэрэглээ 6, MS excel - CHS007

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY