ТОПИК – II - унших, бичих 3-6-2 - M.KTNL415

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

ТОПИК – II  - унших, бичих 3-6-2 /M.KTNL415/ хичээл нь ТОПИК II шалгалтын унших, бичих хэсгүүдийн дасгал ажлуудыг амжилттай гүйцэтгэж сурахад чиглэгдэнэ. Энэхүү хичээл нь "ТОПИК II-ийн унших (읽기), бичих (쓰기)-д тэнцмээр байна уу? буюу 3-6-2 сурах бичгийг суурь болгон ашиглана.

Хичээлүүд түвшин тогтоох шалгалтын дасгал ажлуудад нэг бүрчлэн задлал хийж, ажиллах арга барил, ур чадваруудыг заах бөгөөд өмнөх тестийн агуулгууд дээр дүн шинжилгээ хийж түүний дагуу боловсруулсан үгсийн сангийн судалгааг танилцуулах болно. Суралцагч 3-6-2 сурах бичгийг ашиглан бүлэг бүрийн дасгал ажлуудыг тухай бүрд хийж өөрийгөө шалгах, хичээлийг анхааралтай үзэх нь энэхүү хичээлийг амжилттай суралцах үндсэн нөхцөл болох бөгөөд ТОПИК шалгалтын 5 болон 6-р түвшинд тэнцэх боломжийг өндөрсгөх юм.

Хичээлийн агуулга

1. [ 1 ~ 2 ] ( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. [ 3 ~ 4 ] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. [ 5 ~ 8 ] 다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. [ 9 ~ 12 ] 다음 글 또는 도표의 내용과 같은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. [ 13 ~ 15 ] 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. [ 16 ~ 18 ] 다음을 읽고 ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. [ 19 ~ 20 ] 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. [ 21 ~ 22 ] 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. [ 23 ~ 24 ] 다음 글을 읽고 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. [ 25 ~ 27 ] 다음은 신문 기사의 제목입니다. 가장 잘 설명한 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

11. [ 28 ~ 31 ] 다음을 읽고 ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. [ 32 ~ 34 ] 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. [ 35 ~ 38 ] 다음 글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. [ 39 ~ 41 ] 다음 글에서 <보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

15. [ 42 ~ 43 ] 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

16. [ 44 ~ 45 ] 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

17. [ 46 ~ 47 ] 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

18. [ 48 ~ 50 ] 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

19. Бие даалт хийх аргачлал

1 дасгал ажил, видео хичээл

20. Танилцуулга хичээл

видео хичээл

ANSWER DICTIONARY