Компьютерийн хэрэглээ 5, Microsoft Powerpoint - CHS006

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY