Компьютерын хэрэглээ 1, суурь ойлголт - S.ICT107

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Компьютер форматлахад бэлтгэх нь

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. Компьютер форматлах нь

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. Интернэтээс хэрхэн драйвер хайх вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. Файлыг хэрхэн эмх цэгцтэй хадгалах вэ?

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. Зурган файлыг текст болгох нь

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

6. Фонтын тухай ойлголт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. "Acrobat reader" программ

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. Торрент танилцуулга

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

9. "MS Office" программын тухай ойлголт

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

10. Geniune буюу not active windows хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

видео хичээл

11. Upload хийх тухай бүрэн ойлголт

1 дасгал ажил, видео хичээл

12. Хэрхэн хурдан шивж сурах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

13. Scanner таниулах, баримт бичиг болон хуудас scan хийх

видео хичээл

14. QR code generate хийх тухай

1 дасгал ажил, видео хичээл

15. Facebook messenger хэрхэн татаж суулгах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

16. TeamViewer буюу зайнаас компьютерыг хэрхэн удирдах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

17. WinRAR программыг зөв ашиглах нь

1 дасгал ажил, видео хичээл

18. Утсаар дамжуулан TeamViewer ашиглах буюу зайнаас компьютерыг хэрхэн удирдах вэ?

1 дасгал ажил, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY