Англи хэлний анхан шат - LANG103

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. 1-р бүлэг, "Greeting" буюу "Мэндчилгээ"

2 шалгалт, видео хичээл

2. 2-р бүлэг, "Daily routine" буюу "Өдөр тутмын үйл явдал"

2 шалгалт, видео хичээл

3. 3-р бүлэг, "A Phone Call" буюу "Утасны дуудлага"

2 шалгалт, видео хичээл

4. 4-р бүлэг, "Work" буюу "Ажил"

2 шалгалт, видео хичээл

5. 5-р бүлэг, "Time" буюу "Цаг хугацаа"

2 шалгалт, видео хичээл

6. 6-р бүлэг, "Help" буюу "Тусламж"

2 шалгалт, видео хичээл

7. 7-р бүлэг, "Plan" буюу "Төлөвлөгөө"

2 шалгалт, видео хичээл

8. 8-р бүлэг, "Date" буюу "Болзоо"

3 шалгалт, видео хичээл

9. 9-р бүлэг, "Habit" буюу "Хэвшил"

2 шалгалт, видео хичээл

10. 10-р бүлэг, "Adventure" буюу "Адал явдал"

2 шалгалт, видео хичээл

11. 11-р бүлэг, "Tour" буюу "Аялал"

2 шалгалт, видео хичээл

12. 12-р бүлэг, "Invitation" буюу "Урилга"

2 шалгалт, видео хичээл

13. 13-р бүлэг, "Future Plan" буюу "Ирээдүйн төлөвлөлт"

2 шалгалт, видео хичээл

14. 14-р бүлэг, "Activities" буюу "Үйл явдлууд"

2 шалгалт, видео хичээл

15. 15-р бүлэг, "Endangered Animals" буюу "Ховордсон амьтад"

3 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY