Англи хэлний анхан шат - S.ENG105

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Э. Цэнгүүн-Уянга (Докторант)

Англи хэлний анхан шат /S.ENGL103/ хичээл нь суурьтай анхан шатны суралцагчдад зориулсан 15 бүлэг хичээлээс бүрдэнэ. Нэг бүлэгт хоёр үндсэн дүрмээс гадна угтвар, бонус дүрэм зэргийг тохирох дасгалуудын хамт оруулж өгсөн болно. Тухайн бүлэг бүрд сэдэвт тохирох харилцан яриа, илэрхийлэмжүүд, мэргэн үгс болон суралцагчийн хэлний мэдлэгт туслах танин мэдэхүйн булан, программ багтана.

Тус хичээл нь Англи хэлийг зөв суурьтай сурмаар байна уу? (анхан шат) сурах бичгийг ашигласан бөгөөд сурах бичиг дээрх QR кодуудыг ашиглан суралцагч номын бүхий л текстийг сонсох боломжтойгоороо онцлог юм. Англи хэлний анхан шат хичээлийг бүрэн, амжилттай суралцсанаар IELTS-ийн 4-5 оноонд хүрэх боломжтой.

Хичээлийн агуулга

1. 1-р бүлэг, "Greeting" буюу "Мэндчилгээ"

2 шалгалт, видео хичээл

2. 2-р бүлэг, "Daily routine" буюу "Өдөр тутмын үйл явдал"

2 шалгалт, видео хичээл

3. 3-р бүлэг, "A Phone Call" буюу "Утасны дуудлага"

2 шалгалт, видео хичээл

4. 4-р бүлэг, "Work" буюу "Ажил"

2 шалгалт, видео хичээл

5. 5-р бүлэг, "Time" буюу "Цаг хугацаа"

2 шалгалт, видео хичээл

6. 6-р бүлэг, "Help" буюу "Тусламж"

2 шалгалт, видео хичээл

7. 7-р бүлэг, "Plan" буюу "Төлөвлөгөө"

2 шалгалт, видео хичээл

8. 8-р бүлэг, "Date" буюу "Болзоо"

3 шалгалт, видео хичээл

9. 9-р бүлэг, "Habit" буюу "Хэвшил"

2 шалгалт, видео хичээл

10. 10-р бүлэг, "Adventure" буюу "Адал явдал"

2 шалгалт, видео хичээл

11. 11-р бүлэг, "Tour" буюу "Аялал"

2 шалгалт, видео хичээл

12. 12-р бүлэг, "Invitation" буюу "Урилга"

2 шалгалт, видео хичээл

13. 13-р бүлэг, "Future Plan" буюу "Ирээдүйн төлөвлөлт"

2 шалгалт, видео хичээл

14. 14-р бүлэг, "Activities" буюу "Үйл явдлууд"

2 шалгалт, видео хичээл

15. 15-р бүлэг, "Endangered Animals" буюу "Ховордсон амьтад"

1 дасгал ажил, 3 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY