Солонгос хэлний анхан шат - KLGR201

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №1

2 шалгалт, видео хичээл

2. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №2

2 шалгалт, видео хичээл

3. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №3

2 шалгалт, видео хичээл

4. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №4-1

2 шалгалт, видео хичээл

5. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №4-2

2 шалгалт, видео хичээл

6. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №5

2 шалгалт, видео хичээл

7. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №6

2 шалгалт, видео хичээл

8. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №7

2 шалгалт, видео хичээл

9. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №8

3 шалгалт, видео хичээл

10. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №9

2 шалгалт, видео хичээл

11. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №10

2 шалгалт, видео хичээл

12. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №11

2 шалгалт, видео хичээл

13. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №12

2 шалгалт, видео хичээл

14. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №13

2 шалгалт, видео хичээл

15. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №14

2 шалгалт, видео хичээл

16. Солонгос хэлний анхан шатны хичээл №15

3 шалгалт, видео хичээл

17. Солонгос хэлний дунд шат руу орох түвшин тогтоох шалгалт

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY