Солонгос хэлний гүнзгий шат - M.KLGR313

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №1

2 шалгалт, видео хичээл

2. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №2

2 шалгалт, видео хичээл

3. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №3

2 шалгалт, видео хичээл

4. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №4

2 шалгалт, видео хичээл

5. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №5

2 шалгалт, видео хичээл

6. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №6

2 шалгалт, видео хичээл

7. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №7

2 шалгалт, видео хичээл

8. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №8

3 шалгалт, видео хичээл

9. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №9

2 шалгалт, видео хичээл

10. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №10

2 шалгалт, видео хичээл

11. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №11

2 шалгалт, видео хичээл

12. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №12

2 шалгалт, видео хичээл

13. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №13

2 шалгалт, видео хичээл

14. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №14

2 шалгалт, видео хичээл

15. Солонгос хэлний гүнзгий шатны хичээл №15

3 шалгалт, видео хичээл

16. Солонгос хэлний дээд шат руу орох түвшин тогтоох шалгалт

2 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY