Солонгос хэл, EPS-TOPIK - M.KLGR412

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Солонгос хэл, EPS-TOPIK /M.KLGR412/ хичээлийн үндсэн сурах бичиг нь "EPS-TOPIK БНСУ-руу Гэрээгээр Гарахаар Бэлтгэж Буй Суралцагчдад Зориулан Бэлтгэсэн Сурах Бичиг" болно. Энэхүү сурах бичгийг EPS-TOPIK-ийн батламжлан гаргасан тусгай хөтөлбөрийн дагуу боловсруулан бөгөөд унших ба сонсох гэсэн хоёр үндсэн хэсэгтэй ба унших дасгал нь дотроо 6 төрөл, сонсох дасгал нь дотроо 5 төрөлд тус бүр ангилагдсан болно.

Онлайн хичээлийн хувьд харилцан яриа, шинэ үгс, 2 ба түүнээс дээш дүрэм, зүйр үгийн тайлбараас бүрдэнэ. Суралцагч та бүхэн хичээлийг анхааралтай үзэж, номын дасгалыг үнэнчээр ажиллаж, даалгаврыг цаг тухай бүрд нь илгээснээр хичээлийг амжилттай үзэж дуусгах нөхцөл бүрдэнэ.

Хичээлийн агуулга

1. EPS - TOPIK хичээл №1

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. EPS - TOPIK хичээл №2

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. EPS - TOPIK хичээл №3

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. EPS - TOPIK хичээл №4

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. EPS - TOPIK хичээл №5

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. EPS - TOPIK хичээл №6

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. EPS - TOPIK хичээл №7

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. EPS - TOPIK хичээл №8

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

9. EPS - TOPIK хичээл №9

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. EPS - TOPIK хичээл №10

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. EPS - TOPIK хичээл №11

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. EPS - TOPIK хичээл №12

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. EPS - TOPIK хичээл №13

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. EPS - TOPIK хичээл №14

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

15. EPS - TOPIK хичээл №15

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY