Солонгос хэлний дунд шат - KLGL202

Хичээлийн тухай

Хичээлийн агуулга

1. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №1

2 шалгалт, видео хичээл

2. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №2

2 шалгалт, видео хичээл

3. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №3

2 шалгалт, видео хичээл

4. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №4

2 шалгалт, видео хичээл

5. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №5

2 шалгалт, видео хичээл

6. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №6

2 шалгалт, видео хичээл

7. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №7

2 шалгалт, видео хичээл

8. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №8

3 шалгалт, видео хичээл

9. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №9

2 шалгалт, видео хичээл

10. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №10

2 шалгалт, видео хичээл

11. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №11

2 шалгалт, видео хичээл

12. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №12

2 шалгалт, видео хичээл

13. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №13

2 шалгалт, видео хичээл

14. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №14

2 шалгалт, видео хичээл

15. Солонгос хэлний дунд шатны хичээл №15

3 шалгалт, видео хичээл

16. Солонгос хэлний гүнзгий шат руу орох түвшин тогтоох шалгалт

1 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY