Монгол хэл бичиг, найруулга зүй - S.MLS104

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Э. Уранбилэг (Докторант)

Монгол хэл, найруулга зүй /S.MLS104/ хичээлээр дамжуулан оюутан монгол хэлний зөв бичих дүрмээс авхуулан найруулга зүйн цогц хичээл, бичих чадвараа хөгжүүлэх аргууд, эх зохион бичих, албан бичгийн найруулга зэрэг ойлголтуудад суралцах болно.

Эх хэлээрээ цэгцтэй, зөв сайхан ярих, бичих нь оюутан бүрийн заавал эзэмших хэрэгтэй чадварын нэг бөгөөд эх хэлээ сайтар суралцах нь гадаад хэлийг эзэмших гол түлхүүр билээ. Энэхүү хичээл нь агуулгын хувьд оюутны чадвар, хэрэгцээнд бүрэн суурилсан бөгөөд хичээлд тохирох даалгавар, шалгах тестийг тухай бүрд ажиллуулж оюутны мэдлэгийг бататгах системтэй. Мөн алдаа шалгах программ, онлайн журамласан толь, онлайн дүрмийн тайлбар зэргийг хичээлд шингээж танилцуулснаараа суралцагчийн мэдлэгт тус болж, цагийг хэмнэх боломжийг олгож байна.

ANSWER DICTIONARY