Монгол хэл, найруулга зүй - CMLS306

ANSWER DICTIONARY