Монгол хэл, найруулга зүй

Хичээлийн тухай

ANSWER DICTIONARY