Солонгос хэл, ТОПИК I - унших - I.KLDL321

Хичээлийн тухай

Хичээл заасан багш: Б. Очирбаяр (Ph.D)

Солонгос хэл, ТОПИК I - унших /I.KLDL321/ хичээл нь ТОПИК шалгалтын унших хэсгийн дасгал ажлуудыг амжилттай гүйцэтгэж сурахад чиглэгдэнэ. Энэхүү хичээл нь "ТОПИК-ийн анхан шатны "읽기 (Унших)"-д тэнцмээр байна уу? буюу 2-3 сурах бичгийг суурь болгон ашиглана.

Хичээл бүрд хоёр ба түүнээс дээш дүрэм, зүйр үг болон дасгал ажлуудыг үзэх болно. Суралцагч 2-3 номыг ашиглан бүлэг бүрийн дасгал ажлуудыг тухай бүрд хийж өөрийгөө шалгах, хичээлийг анхааралтай үзэх нь энэхүү хичээлийг амжилттай суралцах үндсэн нөхцөл болох бөгөөд ТОПИК шалгалтын 2 болон 3-р түвшинд тэнцэх боломжийг өндөрсгөх юм.

Хичээлийн агуулга

1. ТОПИК 1 унших хичээл №1

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

2. ТОПИК - 1 - унших хичээл №2

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

3. ТОПИК - 1 - унших хичээл №3

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

4. ТОПИК - 1 - унших хичээл №4

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

5. ТОПИК - 1 - унших хичээл №5

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

6. ТОПИК - 1 - унших хичээл №6

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

7. ТОПИК - 1 - унших хичээл №7

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

8. ТОПИК - 1 - унших хичээл №8

1 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

9. ТОПИК - 1 - унших хичээл №9

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

10. ТОПИК - 1 - унших хичээл №10

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

11. ТОПИК - 1 - унших хичээл №11

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

12. ТОПИК - 1 - унших хичээл №12

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

13. ТОПИК - 1 - унших хичээл №13

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

14. ТОПИК - 1 - унших хичээл №14

1 дасгал ажил, 1 шалгалт, видео хичээл

15. ТОПИК - 1 - унших хичээл №15

2 дасгал ажил, 2 шалгалт, видео хичээл

ANSWER DICTIONARY